Březen 2014

Obchodní dům rodiny Kutscher

27. března 2014 v 20:02 | Hans |  Časy dávno minulé
Milí přátelé mého blogu.
Oslovil mě pan Kutscher ohledně bývalého domu jeho rodiny v Bílovci, tedy Wagstadtu.
A i když jsem mu nedokázal dát žádnou informaci o tomto domu, byl tak laskav a poskytl on
mě cenné informace, které se tohoto domu týkají.
Fotku tohoto obchodního domu najdete i s informacemi Zde přičemž informace se vám
objeví po "najetí myší" na "i", které se nachází vpravo dole.
Tak kdo máte zájem, mrkněte se.
Já sám vůbec netuším, kde se tento dům nachází, či nacházel.
Kdyby někdo věděl adresu, budu vděčen za každou informaci.

Jak víte, nechci to ani tak pro sebe, ale především pro vás, kteří sem chodíte ohlížet minulost.

Česky, německy, či anglicky?

22. března 2014 v 8:55 | Hans |  Média
Milí přátelé mého blogu.
Opět jsem dostal vnitřní impuls vyjádřit se k tomu, co mi takříkajíc dosti vadí na lidech,
kteří mluví jiným jazykem, než je naše rodná a krásná čeština. Nebudu po nich chtít,
aby se naučili česky. Na to jsem dosti moudrý, abych se dovtípil, jaký malinký státeček
jsme a že ve světě si nás pletou se Slovinskem, Čečenskem a jinými státy.
Můj blog si píšu jen tak pro radost a to, že k některým popiskům a článkům dávám i
jejich překlady v němčině je jenom proto, že s Němci jsme tady kdysi skoro 700 let
žili vedle sebe ve vzájemné úctě, než nás Hitler a jeho arogance rozdělila od sebe a že
se můj blog, řekl bych úzce dotýká i potomků těch, kteří zde s námi kdysi takto žili.
Dostávám různé emaily od různých lidí. Za dob, kdy byl veliký problém s překladem
do jiného jazyka bych toto neřešil, ale dnes, kdy máme překladače a jiné možnosti, jak
komunikovat si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že je nedůstojné a urážlivé
když po někom něco chci, psát mu v mém rodném jazyce, nebo v angličtině a myslet si,
že on je povinný si přeložit to, co jsem mu já sesmolil v tom jazyce, který já uznám za
vhodný pro naši komunikaci. Vidím-li, že ta osoba, se kterou chci komunikovat je
Němec, snažím se s ním komunikovat německy, když bude Angličan, snažím se
komunikovat anglicky.
Jak myslíte, že to dělám já sám? Takto: https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=mT
Na této webové stránce zadám text česky a nechám si jej přeložit do jiného jazyka,
kterých je na této stránce k dispozici si myslím dost. Že mi z toho kolikrát při překladu
vyjdou divné věci...no snad jsme tak inteligentní, abychom se domyslili, jak to bylo
myšleno. Nejsme tady ve "věci úřední".
A potom mám ještě kamarády a přátele, ze kterých mohu jmenovat např. Petra Billa seniora,
který mě upozorní na špatně formulovaný text a laskavě mi jej pomůže opravit. Ale to
se týká jenom mého blogu a ne moji komunikace s jinýma lidma.
A jelikož jsou dneska ty možnosti, dám zde text i v němčině a také v angličtině, abych
snad nesměle a rozpačitě protestoval proti diskriminaci nás, občanů zemí Českých.
Nechť jsou šťastny bytosti celého světa.

A teď německy:
Liebe Freunde von meinem Blog.
Auch hier habe ich inneren Impuls , auf was stört mich sozusagen zu kommentieren, sondern die Menschen,
, die eine andere als unsere einheimischen tschechischen und schöne Sprache sprechen . Ich werde sie fragen,
tschechischen lernen. Das ist, was ich ziemlich klug , vermutete ich, was der kleine Ministaat
Wir haben eine Welt, die uns mit Slowenien , Tschetschenien und anderen Ländern zu verwechseln.
Mein Blog schreibe ich für Vergnügen und dass einige Legenden und geben den Artikel i
ihre Übersetzungen in Deutsch ist nur , weil die Deutschen sind hier einmal fast 700 Jahre
Seite an Seite lebten in gegenseitiger Achtung als wir Hitler und seine Arroganz voneinander getrennt , und dass
mein Blog, ich würde auch eng mit den Nachkommen von denen, die hier sind mit uns verwandt lebte einst auf diese Weise.
Ich bekomme E-Mails von verschiedenen verschiedenen Menschen. In den Tagen, als es noch ein großes Problem mit der Übersetzung
in eine andere Sprache, die ich nicht als Compiler und andere Wege, um diese anzugehen hat , aber jetzt
kommunizieren , glaube ich, und ich bin zutiefst davon überzeugt , dass es unwürdig und beleidigend ist
wenn ich etwas von jemandem , schreiben Sie es in meiner Muttersprache oder in Englisch, und denken
dass er erforderlich ist, zu übersetzen, was ich sagte, ich sesmolil in der Sprache , die ich denke machen
passend für unsere Kommunikation. Wenn Sie sehen, dass die Person, mit der Sie kommunizieren möchten, ist
Deutsch, versuche ich, mit ihm auf Deutsch zu kommunizieren, wenn die Engländer versuchen,
Kommunikation in Englisch .
Wie denken Sie, ich, es selbst zu tun ? https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=TT
Text Tschechischen Auf dieser Website , geben Sie und lassen Sie es in eine andere Sprache zu übersetzen ,
das ist auf dieser Seite verfügbar ist , denke ich, genug. Das macht mich an, wie oft die Übersetzung
Seltsame Dinge kommen ... naja vielleicht sind wir so schlau , wir domyslili , schreien , es war
gemeint . Wir sind nicht in der "offiziellen Zeug" .
Und dann habe ich Freunde und Freunde von denen ich zum Beispiel erwähnen Petra Bill Sr.,
das sagt mir eine schlecht formulierte Text und mir bitte helfen, es zu beheben. aber
gilt nur für mein Blog und meine Kommunikation mit Menschen mit unterschiedlichen .
Und weil heute die Optionen , finde ich den Text auch in Deutsch und in Englisch, um
vielleicht schüchtern und verlegen, gegen Diskriminierung protestiert uns , Bürger der Tschechischen .
Lassen sie glücklich Wesen auf der ganzen Welt zu sein.

A nyní anglicky:
Dear friends of my blog.
Again, I got inner impulse to comment on what bothers me so to speak, rather the people
who speak a language other than our native Czech and beautiful . I will ask them
to learn Czech . That's what I quite wise , I guessed what the tiny statelet
We have a world that confuse us with Slovenia, Chechnya and other countries.
My blog I write for pleasure and that some callouts and give the articles i
their translations in German is only because the Germans are here once nearly 700 years
lived side by side in mutual respect than us Hitler and his arrogance divided from each other and that
my blog , I'd also closely related to the descendants of those who are here with us once lived this way .
I keep getting various emails from different people. In the days when it was a big problem with the translation
into another language I did not address this , but now when compilers and other ways to
communicate , I think , and I am deeply convinced that it is undignified and insulting
when I want something from someone , write it in my native language , or in English , and think
that he is required to translate what I said I sesmolil in the language , which I think will make
suitable for our communication. If you see that the person with whom you want to communicate is
German , I try to communicate with him in German , when the Englishman , trying to
communicate in English .
How do you think I do it myself ? As follows : https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=TT
On this website, you type text Czech and let it translate into another language ,
which is on this page is available , I think enough. That makes me the number of times the translation
Strange things come out ... well maybe we're so smart , we domyslili , scream it was
meant. We're not in the " official stuff " .
And then I have friends and friends of which I can mention for example Petra Bill Sr.,
that tells me a poorly worded text and please help me fix it . but it
only applies to my blog and not my communication with people with different .
And because today those options , I find the text also in German and in English , to
perhaps timid and embarrassed protested against discrimination us , citizens of the Czech .
Let them be happy beings around the world.